gine melos youtube live

20.12.04 Vasilis kosmas Κύριος Εισηγητής: Βασίλης Κοσμάς

 Κυρίες και Κύριοι,

 Σήμερα, και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, συζητάμε τον Προϋπολογισμό του Δήμου για το 2022.

 Ένας προϋπολογισμός, χωρίς στοιχεία ανάπτυξης και χωρίς όραμα για κάποια συγκεκριμένη στόχευση της δημοτικής αρχής για τον Δήμο μας και με σοβαρές παρατηρήσεις από το παρατηρητήριο.

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

 Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 157,2 εκατ. € και είναι πλασματικός για τους παρακάτω δύο βασικούς λόγους: 

 1ος λόγος: το τεράστιο ποσό των 51,4 εκατ. € που αφορά βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) το οποίο είναι αμφίβολο αν θα εισπραχθεί. Αυτό παρατηρήθηκε και στον περυσινό προϋπολογισμό, όπου από τα 48,5 εκατ. € βεβαιωθέντα Π.Ο.Ε. εισπράχθηκαν μόνο 785.500 €.

 Και ειδικά μεταξύ του 2021 και του 2022 στα βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων ετών, παρατηρούμε αύξηση μη εισπραχθέντων εσόδων της τάξης των 3 εκατ. €.

 Δηλαδή έχουμε και νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο.

 Συνεπώς, σε ποιά ακριβώς προσπάθεια νοικοκυρέματος αναφέρθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος στις πρόσφατες δηλώσεις του, όταν από τα στοιχεία και τους αριθμούς προκύπτει αύξηση των βεβαιωθέντων εσόδων κατά τα παρελθόντα έτη, κατά 3 εκατ.€ από το 2021 (2021: 48,3εκατ.€);

 Οι οικονομικές εκκρεμότητες παρελθόντων ετών είναι πολλές και ενδεικτικά αναφέρω:

 Α)   Από τα τακτικά έσοδα (τέλη καθαριότητος & ηλεκτροφωτισμού, δικαιώματα ύδρευσης, δικαιώματα αποχέτευσης, ΤΑΠ, εισφορές πολεοδομικών σχεδίων κλπ) βεβαιώθηκαν για το 2021: 21,2 εκατ  με εκτίμηση είσπραξης 516.500 και εμείς ψηφίζουμε για το 2022 το τεράστιο ποσό των 22,3 εκατ €.

 Β)    Από έκτακτα έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (πρόστιμα ΚΟΚ, οφειλές ΔΕΥΑΙ, πρόστιμα αυθαιρέτων ΠΟΕ, πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων ΠΟΕ, προσκύρωση Δημοτικών εκτάσεων και λοιπά πρόστιμα) βεβαιώθηκαν για το 2021: 27,2 εκατ €, εκτίμηση είσπραξης 269.000 και ψηφίζουμε για το 2022 το απίθανο και μη εισπρακτέο ποσό των 29 εκατ €.

 Όμως, αυτό, οι οικονομικές εκκρεμότητες παρελθόντων ετών κάποια στιγμή πρέπει να λήξει.

 Για αυτό, η παράταξή μας επαναφέρει και πάλι την πρότασή της, την οποία καταθέσαμε και πέρυσι στη συζήτηση του προϋπολογισμού 2021. Βάλτε ένα τέλος στην πληγή των ανείσπραχτων εσόδων από παρελθόντα έτη, αναθέτοντας, άμεσα, σε ειδικούς επιστήμονες να αποτυπώσουν πλήρως την υφιστάμενη κατάσταση, να διερευνήσουν τις εναλλακτικές και να προτείνουν στο δημοτικό συμβούλιο τις λύσεις, ώστε να αποφασίσουμε και να δεσμευτούμε όλοι μαζί για την περαιτέρω πορεία της τακτοποίησης των θεμάτων αυτών, με στόχο τη διόρθωση της εικόνας του προϋπολογισμού του Δήμου μας και της απόδοσης στους συνδημότες μας αναπτυξιακών έργων.

 2ος  λόγος: το χρηματικό υπόλοιπο των 24,4 εκατ €. Από ποιές πηγές προέρχεται το ποσόν αυτό; Από ανταποδοτικά τέλη; Από υπόλοιπα σχολικών λειτουργικών δαπανών; Από μισθώματα; Από απαλλοτριώσεις; Από επιχορηγήσεις; Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε επ’ ωφελεία των συνδημοτών μας και του δήμου μας; Μπορεί ένας δήμος να αποταμιεύει; Δεν γνωρίζουμε.

 Μετά τα προαναφερόμενα προκύπτει τελικά ένας προϋπολογισμός για το 2022 που ανέρχεται στα 82 εκατ €.

 Από αυτά:

 Α)   Τα επιχορηγούμενα από το κράτος (οι ΚΑΠ, δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης σχολείων και λοιπά) ανέρχονται στο ποσό των 16,1 εκατ €.

 Β)    Τα ίδια έσοδα του Δήμου (ανταποδοτικά, μισθώματα, φόροι και εισφορές, δωρεές και κληρονομιές, έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά) ανέρχονται στο ύψος των 20,1 εκατ €.

 Γ)    Επιχορηγήσεις για επενδύσεις ανέρχονται στο ποσό 31,7 εκατ €.

 Δ)   Δανεισμός μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ανέρχεται στα 2,9 εκατ €.

 Ανακεφαλαιώνοντας με τα έσοδα του Δήμου παρατηρούμε ότι τα έσοδα από ίδιους πόρους είναι μόλις το 22% των εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι ο δήμος μας για να αναπτυχθεί εξαρτάται απόλυτα από τη μιά από τις επιχορηγήσεις από το Κεντρικό Κράτος και από την άλλη από την εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων.

 Συνεπώς, η δήλωση του αρμόδιου αντιδημάρχου ότι «ο προϋπολογισμός για το 2022 αποτυπώνει ρεαλιστικά τις εκτιμήσεις εσόδων και εξόδων», δεν ευσταθεί!

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

 Από τον περυσινό προϋπολογισμό του 2021 προκύπτει ότι από το διαμορφωθέν ποσό των εξόδων, ύψους 160,3 εκατ € υπάρχει εκτίμηση πληρωμής ύψους 50,8 εκατ €, δηλαδή το 32% του συνόλου.

 Στον φετινό προϋπολογισμό του 2022, ύψους 157,2 εκατ. € εμφανίζονται:

 α) 30 εκατ. € περίπου για δαπάνες μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών, φόρων, πάγιων δαπανών και άλλων ανελαστικών λειτουργικών εξόδων,

 β) 2 εκατ. € για δάνεια παλαιών υποχρεώσεων του Δήμου (Καποδιστριακοί Δήμοι). Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι είναι πλέον καιρός να γίνουν νέες διαπραγματεύσεις, κυρίως με την Τράπεζα Πειραιώς, για τις ρυθμίσεις των δανείων, καθώς οι οικονομικές συνθήκες το υπαγορεύουν. Ακόμη, είναι σκόπιμο ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ να τακτοποιήσει τη ρύθμιση του δανείου που έχει συνάψει για λογαριασμό της ο Δήμος, γιατί κάθε χρόνο στα έξοδα του δήμου εμφανίζεται η δαπάνη, ύψους 591.833 € για την εξόφληση του.

 γ) 11,5 εκατ. € για επιχορηγήσεις στα ΝΠΔΔ του Δήμου, Σχολικές επιτροπές, κλπ. και

 δ) 42 εκατ. € για έργα.

 Στο ποσό των 42 εκατ.€ εμπεριέχονται και έργα που δεν έχουν μελέτες, έργα που δεν έχουν δημοπρατηθεί, έργα που έχουν δημοπρατηθεί και δεν έχουν συμβασιοποιηθεί και έργα συμβασιοποιημένα που δεν έχουν ακόμη αρχίσει, συνολικής δαπάνης περίπου 24 εκατ €, όπως:

 Η μεταφορά του Εργοταξίου, το Άσυλο Ανιάτων, το Πνευματικό Κέντρο Κατσικάς, αγορά 6 απορριμματοφόρων, βιοαπόβλητα, Πλατεία Πύρρου, Λεωφόρος Γράμμου, κόμβοι Σταυρακίου και Νεοχωρόπουλου, ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι, φωτεινοί σηματοδότες, στρατιωτικές φυλακές, μεγάλος δακτύλιος, πράσινο σημείο και άλλα έργα.

 Πώς λοιπόν θα υπάρξουν απορροφήσεις και ουσιαστική κατασκευή των έργων αυτών, όταν και από τα περυσινά δεδομένα και αποτελέσματα οι απορροφήσεις ήταν πολύ χαμηλές; Για αυτό παρατηρούμε ότι τα περισσότερα έργα σέρνονται από έτος σε έτος.

 Και πριν ολοκληρώσω με τον προϋπολογισμό εξόδων θα ήθελα να σταθώ στη νέα εγγραφή των 50.000€ που κάνατε για την επιχορηγήση των αθλητικών συλλόγων και σωματείων του Δήμου μας. Θεωρούμε ότι το ποσό αυτό είναι προσβλητικό τόσο για τις διοικήσεις και τους ανθρώπους των  συλλόγων όσο και για όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους που συμμετέχουν σε αυτούς και περιμένουν από τον Δήμο μας μία ουσιαστικότερη αρωγή.

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 Όπως ανέφερα και στην αρχή της εισηγήσεώς μου, ο Προϋπολογισμός του 2022 δεν είναι ρεαλιστικός ως προς το προϋπολογιζόμενο ποσό των 157,2 εκατ. €. 

 ·        Το ποσό των 51,4 εκατ. € των παλαιών οφειλών δεν μπορεί να εισπραχθεί και θα μας ταλανίζει για αρκετά ακόμη χρόνια.

 ·        Το ποσό των 24,4 εκατ. € του χρηματικού υπολοίπου δεν αξιοποιείται, απλά μεταφέρεται από έτος σε έτος.

 ·        Το ποσό των 44 εκατ. € της μισθοδοσίας, των επιχορηγήσεων και των ανελαστικών δαπανών δεν αποτελεί κονδύλιο προς αξιοποίηση

 ·        Το ποσό των 42 εκατ. € για έργα είναι πλασματικό.

 Αυτό που καταλαβαίνει κανείς είναι ότι το πραγματικό ποσό που θα αξιοποιηθεί για την εκτέλεση των έργων και εν τέλει για την ανάπτυξη του τόπου αυτού, είναι της τάξης των 18 εκατ. €. Πολύ μικρό για έναν Δήμο όπως αυτός των Ιωαννίνων.

 Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο προϋπολογισμός του 2022 της δημοτικής αρχής της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, η οποία, βέβαια, έχει καταρρίψει κάθε ρεκόρ στις αναθέσεις και στις προσλήψεις συμβούλων για κάθε έργο και κάθε πιθανή νέα δραστηριότητα του Δήμου. Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα η δημοτική αρχή έχει αναθέσει μόνο για μελέτες τεχνικών έργων 400.000€, εκ των οποίων το 50% στο ίδιο ΑΜΦ (νομικό πρόσωπο). Δεν υπάρχουν άλλοι μηχανικοί ικανοί, κύριε Δήμαρχε;