gine melos youtube live

 Ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την:

 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

 ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (LED)

 

tatiana 1Τατιάνα Καλογιάννη: Προσπαθήσαμε να προφυλάξουμε τη Δημοτική Αρχή.

 Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με αποφάσεις της, ακυρώνει τη διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών (LED)».

 Το σκεπτικό που εμπεριέχεται στις αποφάσεις, περιγράφεται μεταξύ άλλων ως εξής: «…Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτό ότι τα τεύχη της σύμβασης, ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές, ενέχουν ασάφειες και ελλείψεις ως προς το φυσικό αντικείμενο της δημοπρατούμενης υπηρεσίας, και συγκεκριμένα δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια και επάρκεια τα στοιχεία για την επιλογή κατάλληλων κατ’ είδος και ποσότητες φωτιστικών, για την εγκατάσταση των οποίων πρέπει να υποβληθεί προσφορά, καθώς και τα στοιχεία των υφισταμένων υποδομών του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών, για τη συντήρηση του οποίου και την αποκατάσταση των βλαβών του επίσης πρέπει να υποβληθεί προσφορά, ασάφειες και ελλείψεις που καθιστούν μη νόμιμη και ακυρωτέα τη διακήρυξη…».

 Δεδομένης της δυσμενούς αυτής εξέλιξης, για ένα έργο που είναι απολύτως αναγκαίο να υλοποιηθεί και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν, καλούμε τη δημοτική αρχή να επανεξετάσει από την αρχή τον όποιον σχεδιασμό και πρακτική ακολούθησε μέχρι σήμερα για το έργο αυτό.

 Η επικεφαλής της παράταξης «Ιωάννινα_2023» κ. Τατιάνα Καλογιάννη σε δήλωσή της τονίζει τα εξής: «Προσπαθήσαμε να προφυλάξουμε τη Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή αδιαφόρησε, μας υποτίμησε και προτίμησε τις προσωπικές επιθέσεις. Την καλούμε έστω και τώρα, στο σημείο μηδέν στο οποίο επιστρέφουμε μετά από ενάμιση χαμένο χρόνο, να αναλάβει τις ευθύνες της και να διεκδικήσει την υλοποίηση του έργου τεκμηριωμένα και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες».

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 17.03.2021

 «Περί σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Ιωαννιτών & Δήμου Βορ. Τζουμέρκων»

  

210320 tatianaΤατιάνα Καλογιάννη: H ίδρυση μιας νέας εταιρείας με τη μορφή του Αναπτυξιακού Οργανισμού, θα εγκλώβιζε το Δήμο μας σε μία αχρείαστη «περιπέτεια», αφού κυρίως δεν τεκμηριώνεται ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά, η υποκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου στον προγραμματισμό, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των έργων, που θα αλλάξουν την εικόνα, τη φυσιογνωμία και τη λειτουργία του.

 

 Στις 08.03.2021, στο δημοτικό ραδιόφωνο, ο Δήμαρχος, με αφορμή τα τεκταινόμενα στον ΦοΔΣΑ, δήλωσε: «Δεν πρόκειται να συναινέσω να επιβαρυνθούν οι πολίτες ούτε ένα ευρώ, για να μετατραπεί ο ΑΣΔΑ σε μία κανονική ΔΕΚΟ για να εξυπηρετηθούν μικροσκοπιμότητες συναδέλφων αυτοδιοικητικών της ευρύτερης περιοχής».

 Σήμερα, μας καλεί να συναινέσουμε ακριβώς σε αυτό που περιγράφει στη δήλωσή του, ως αποδοκιμαστέο.

 Σε πανελλαδική κλίμακα, με τους ίδιους σκοπούς και στόχους, υπολειτουργούν σήμερα 100 περίπου αντίστοιχες εταιρείες. Όλοι μας έχουμε ακούσει για την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης, με τις οποίες η δημοτική αρχή έχει ήδη συνεργασία, τη ΜΟΔ ΑΕ, την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) και άλλες πολλές.

 Ως συνήθως, κάθε νόμος που δημιουργεί νομικό έρεισμα για την ίδρυση νέων νομικών προσώπων με διάφορες δραστηριότητες και σκοπούς προκαλεί και το ενδιαφέρον –τις περισσότερες φορές επιπόλαια και ελατηριωτά- των πολιτικών προσώπων να κινηθούν χωρίς να τεκμηριώνονται απλές προϋποθέσεις, για την πρωτοβουλία αυτή, όπως:

 ·      τί διαφορετικό θα προσπαθήσει να «θεραπεύσει» η νέα αυτή εταιρεία;

 ·      πού θα απευθυνθεί ως πελατολόγιο;

 ·      πόσους πόρους πραγματικά θα δεσμεύσει και θα αντλεί από τους μετόχους;

 ·      τι και ποιόν πραγματικά θα εξυπηρετεί;

 Εν ολίγοις, υπάρχει σκοπιμότητα για την ίδρυση μίας τέτοιας εταιρείας;

 Ας εξετάσουμε, όμως, πώς κινήθηκε η δημοτική αρχή μέχρι σήμερα για να εισηγηθεί το θέμα.

 Τον Σεπτέμβριο 2020, σε συζήτηση για την αναμόρφωση προϋπολογισμού, η παράταξή μας ζήτησε να προηγηθεί η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την ίδρυση του Αναπτυξιακού Οργανισμού και αφού κατατεθεί και εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο, τότε να προχωρήσει η εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δεσμεύτηκε. (θέμα: αναμόρφωση Π/Υ, κωδ. 10.6142.206, 10.000€).

 Ως συνήθως η συμφωνημένη διαδικασία δεν τηρήθηκε, και την 31η Δεκεμβρίου 2020, ο Δήμαρχος προχωρά σε απευθείας ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού.

 Τον Φεβρουάριο 2021, ο πρόεδρος της ΔΗΑΝΕΤΑΙ εισηγείται στο Δ.Σ. τη συμμετοχή της ΔΗΑΝΕΤΑΙ στη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου, παρόλο που το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει ακόμη αποφασίσει σχετικά. Επίσης, στο ίδιο θέμα, εισηγείται και τη σύναψη Σύμβασης Εθελοντικής Εργασίας, για ένα έτος σε αρχικό στάδιο, με τον κ. Καλογήρου, ο οποίος σχετίζεται και με την αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης και με τη ΜΟΔ ΑΕ, και όπως πιο λεπτομερώς και αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση του προέδρου της ΔΗΑΝΕΤΑΙ. Η παράταξή μας καταψήφισε το θέμα, καθώς δεν είχε ληφθεί η σχετική θετική ή αρνητική απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο.

 Σε πρώτο στάδιο εξέτασης του θέματος, προκύπτουν αβίαστα τα ακόλουθα ερωτήματα:

 1.    Υπάρχει όντως σκοπιμότητα για την ίδρυση της εταιρείας αφού η δημοτική αρχή έχει, ήδη, συνεργασίες με άλλες αναπτυξιακές εταιρείες, αλλά και με ποικίλους εξωτερικούς συνεργάτες μέσω σχετικών αναθέσεων για διάφορα αντικείμενα;

 2.    Είναι νόμιμη η απόφαση της ΔΗΑΝΕΤΑΙ καθώς, σύμφωνα με τον νόμο, οι δημοτικές επιχειρήσεις και οι δημοτικές ανώνυμες εταιρείες δεν δύνανται να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού; Μήπως σκέφτεστε την εμπλοκή της σε κάποιο άλλο επίπεδο;

 3.    Για ποιον λόγο ο Δήμαρχος, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στα κοινά του Δήμου, δεν σκέφθηκε την αποτυχημένη –όπως εξελίχθηκε- ανάλογη περίπτωση της Α.Δ.Ε.Ι., ώστε να αποφύγει μία νέα αχρείαστη περιπέτεια, τόσο για το νυν όσο και για το μελλοντικό πολιτικό προσωπικό του Δήμου;

 Σε δεύτερο επίπεδο και αποκωδικοποιώντας τα στοιχεία που συγκροτούν την εισήγηση της δημοτικής αρχής, είναι πρόδηλο ότι γίνεται προσπάθεια υποκατάστασης:

 ·      σχεδόν όλων των υπηρεσιών του δήμου και των επιχειρήσεων αυτού, όπως τεχνικών υπηρεσιών δήμου και ΔΕΥΑΙ, διευθύνσεων Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Τουρισμού και άλλες,

 ·      των δομών υγείας,

 ·      του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου,

 ·      της Ένωσης Ξενοδόχων, σε χρόνο που η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει τη σύσταση Οργανισμών Διαχείρισης/Marketing Προορισμού και πολλών άλλων φορέων και υπηρεσιών.

 Η δημοτική αρχή, είμαι βέβαια, ότι έχει πλήρη γνώση και του υφιστάμενου στελεχιακού δυναμικού των υπηρεσιών του δήμου και των ελλείψεων και των ελαττωμάτων. Γνωρίζει τις ανάγκες και τις δυνατότητες, αλλά τεχνηέντως δεν τις αποτυπώνει γιατί θέλει να προχωρήσει τη νέα ΔΕΚΟ.

 Σε τρίτο επίπεδο, ακροθιγώς μεν για οικονομία του χρόνου, αλλά ρεαλιστικά δε, καταθέτουμε την άποψή μας για τα οικονομικά στοιχεία, με βάση τα δεδομένα εργασίας, στα οποία βασίστηκε η μελέτη και κατ’ επέκταση η εισήγηση:

 ·      Μεσοσταθμικά, οι αμοιβές προσωπικού ανέρχονται στις 120.000€/έτος, οι αμοιβές τρίτων στις 660.000€/έτος και ο κύκλος εργασιών στις 956.000€/έτος.

 ·      Οι αμοιβές τρίτων αποτελούν το 70% του κύκλου εργασιών της εταιρείας. Δηλαδή: αμείβονται έτσι ή αλλιώς οι παροπλισμένοι υπάλληλοι του δήμου, αμείβεται το προσωπικό του οργανισμού που, ουσιαστικά, μετατρέπεται σε δρομολογητές αναθέσεων, χωρίς τη γνώση και έγκριση του Δημοτικού συμβουλίου και, τελικά, τις δουλειές τις εκτελούν τρίτοι, που, μέχρι σήμερα, ήταν μεν δυνητικοί συνεργάτες του δήμου, όμως, μέσω συμβάσεων που τύχαιναν της έγκρισης από τα αρμόδια όργανα του δήμου.

 Αυτά είναι τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια που υιοθετείτε; Έτσι εκλαμβάνετε εσείς τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς;

 ·      Οι ανελαστικές δαπάνες (μισθοδοσία, λειτουργικά έξοδα, έξοδα διοικητικής λειτουργίας, κλπ) για το 2021 ανέρχονται στις 230.000€ και για το 2022 στις 280.000€. Συνεπώς, εάν δεν υπάρξουν έσοδα με κέρδη και αποθεματικά στο ταμείο, η εταιρεία θα κάνει παύση πληρωμών ή θα ζητήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου –δηλαδή ζεστό χρήμα- μόλις μετά από 14 μήνες από την ίδρυσή της.

 Από ποιούς πόρους θα χρηματοδοτήσει εκ νέου ο Δήμος την εταιρεία αυτή; Δεν αρκούν όλες οι άλλες υφιστάμενες επιχειρήσεις του δήμου που επιχορηγούνται, ήδη, από αυτόν;

 ·      Από την εισήγηση εκτιμάται ότι τα δύο πρώτα έτη το 75% περίπου του κύκλου εργασιών του οργανισμού θα προέρχεται από Προγραμματικές Συμβάσεις. Λογικό, αφού σήμερα, οι ανοιχτές προσκλήσεις στο ΕΣΠΑ ή σε ευρωπαϊκά προγράμματα είναι ανύπαρκτες. Στην εισήγηση αναφέρεται ακόμη ότι, η κάλυψη του διοικητικού κόστους του οργανισμού δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου. Συνεπώς, και προκειμένου να καλυφθούν οι ανελαστικές δαπάνες 2021 και 2022 που ανέρχονται στις 170.000€ και 280.000€ αντίστοιχα, απαιτούνται: για το 2021 προγραμματικές συμβάσεις προϋπολογισμού: 11.300.000€ και για το 2022: 18.700.000€ αντίστοιχα!

 Ποιος θα επιδιώξει τη σύναψη τέτοιων προγραμματικών συμβάσεων με μία νεοσύστατη εταιρεία; Τι καινοτόμο και τι ανταγωνιστικό στοιχείο εισάγει στην αγορά αυτή η εταιρεία;

 Μήπως, λοιπόν, πρέπει να επανεξετάσετε τα στοιχεία, τις προβλέψεις και τις προσδοκίες σας ώστε ο Δήμος να μην υποχρεωθεί σε πρώτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε 2 έτη για την εταιρεία αυτή;

 ·      Δύο σχετικά στοιχεία και παραδείγματα: Η εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ), η οποία λειτουργεί και δραστηριοποιείται –στη δική της κλίμακα- εδώ και δεκαετίες στο ίδιο αντικείμενο και με τα ίδια επιχειρηματικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά, το 2016 είχε κύκλο εργασιών 7εκατ.€ και το 2017 9εκατ.€. Για να καλύψει το ταμειακό έλλειμμα έχει προβεί σε αλλεπάλληλες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και από 205.000€ με την ίδρυσή της, έφτασε σήμερα στα 3.800.000€. Αντίστοιχα και η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., η οποία για το έτος 2017 είχε κύκλο εργασιών μόλις 57.000€!

 Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, ο προβληματισμός μας για το αν το σενάριο που μας θέσατε υπ’ όψιν είναι ρεαλιστικό.

 Εν κατακλείδι, απορρίψατε, ως πολιτική επιλογή, να αναζωογονήσετε τις υπηρεσίες του Δήμου, κινητροποιώντας τες -επαρκώς και υπό καθεστώς ειλικρινούς και αλληλέγγυας συνεργασίας μαζί σας- για ταχύτερη παραγωγή έργου. Τις παρακάμπτετε και τις υποβαθμίζετε εξόφθαλμα.

 Κυρίες και Κύριοι,

επειδή η ιδέα για την ίδρυση μιας νέας εταιρείας με τη μορφή του Αναπτυξιακού Οργανισμού, μιας νέας ΔΕΚΟ δηλαδή, εγκλωβίζει το Δήμο μας σε μία, πραγματικά, αχρείαστη περιπέτεια και με βάση όλα όσα προαναφέραμε, καταψηφίζουμε το θέμα.

 

 Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 17.03.2021

  «Απολογισμός Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020».

  

20.12.03 tatiana kalogianniΗ δημοτική αρχή έχει επιλέξει οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής να έχουν μόνο διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο νόμος είναι σαφής και προβλέπει ότι θέματα ιδιαίτερης σοβαρότητας παραπέμπονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η δημοτική αρχή εφαρμόζει το νόμο, κατά το δοκούν, προσαρμόζοντας τις διαδικασίες αποκλειστικά και μόνο για να διευκολύνεται και να διεκδικεί απλώς ένα ευμενές δημοσίευμα και μία θετική αναφορά στα ΜΜΕ.

   Η Οικονομική Επιτροπή, σήμερα, αποτελεί για τους Δήμους το κυριότερο όργανο λήψης αποφάσεων, αφού ο νομοθέτης μετέφερε σε αυτήν από το δημοτικό συμβούλιο πολλές και κρίσιμες αρμοδιότητες.

 Όμως, εσείς κύριοι της δημοτικής αρχής, επιλέξατε οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής να έχουν ΜΟΝΟ διαδικαστικό χαρακτήρα. Η μη αντιπροσωπευτική πλειοψηφία συναινεί σε όλες τις αποφάσεις, ανεξαρτήτως της βασιμότητας των διαφορετικών ή εναλλακτικών θέσεων που κατατίθενται από όποιες παρατάξεις της αντιπολίτευσης μετέχουν σ’ αυτήν.

 Αλλά και στο δημοτικό συμβούλιο, όταν η αντιπολίτευση τόλμησε να εκφράσει τεκμηριωμένες, διαφορετικές θέσεις από τις απόψεις της συμπολίτευσης, η δημοτική αρχή προσέφυγε σε προσωπικές επιθέσεις, ακολουθούμενη δε και από συντεταγμένη αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση από αυτούς που τη στηρίζουν, παραδόξως, ακόμη.

 Κύριε Δήμαρχε,

 καμία μετεκλογικά σχηματισμένη ετερόκλητη πολυφωνία δε λειτουργεί, όπως έχετε ισχυριστεί, ως πλειοψηφούσα δύναμη σε επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιθέτως δε, μία αγνώστων αρχών και αορίστων στόχων σύμπραξη, της οποίας ηγείστε, λαμβάνει αποφάσεις και εξουσιοδοτήσεις από την Οικονομική Επιτροπή. Βέβαια, οι αποφάσεις αυτές δεν αξιοποιούνται, αφού είναι προφανής η αναποτελεσματικότητα της πολιτικής διοίκησης του δήμου. Σε τέτοιο σημείο δε, που λάβατε -εσείς ο ίδιος- την πρωτοβουλία να απολογηθείτε, προσφάτως, με σχετικό σας άρθρο σε τοπική εφημερίδα.

 Για το 2020, λοιπόν, στην Οικονομική Επιτροπή, από τα 1248 θέματα που συζητήθηκαν, εγκρίθηκαν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία και τα 1248! Δηλαδή, για ότι εισηγηθήκατε είχατε θετική εγκριτική απόφαση.

 Σε ότι αφορά την παράταξή μας, επιλέξαμε να πολιτευτούμε με συναίνεση, με καίριο χαρακτηριστικό τη συστηματική συμμετοχή σε κάθε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τον Βασίλη Κοσμά, ως τακτικό μέλος, και τον Σπύρο Γκίζα, ως αναπληρωματικό. Απέναντι σε μία δομική ανεπάρκεια, ασκούμε δομημένη και στοιχειοθετημένη αντιπολίτευση.

 Δώσαμε τη θετική μας ψήφο ή τη συναίνεσή μας σε 1240 θέματα από τα 1248. Καταψηφίσαμε, πάντα με τεκμηριωμένες εισηγήσεις, 8 μόνο θέματα, τα παρακάτω:

 1.  την αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. (απόφαση 289/2020), γιατί οι διαδικασίες για την αποδοχή της δωρεάς SOROS δεν έγιναν με διαφάνεια,

 2.  τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Ηπείρου για την ενεργειακή αναβάθμιση του οδικού & αστικού φωτισμού (LED) του δήμου (απόφαση 552/2020), για όλους εκείνους τους λόγους που κατ’ επανάληψη έχουμε τονίσει,

 3.  την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της μελέτης ανάδειξης διαδρομών για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού (απόφαση 555/07-07-2020), επειδή οι προτεινόμενες δράσεις δεν είχαν καμία σχέση με θρησκευτικό τουρισμό και δεν υπήρχε η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δήμου,

 4.  την ανάθεση τεχνικών εργασιών για την κατάθεση δικαστικών αγωγών για την Πράξη Εφαρμογής Δροσιάς-Πεντέλης-Τσιφλικόπουλο-Ζευγάρια (απόφαση 673/2020), με στόχο την αποφυγή χρονοβόρων και κοστοβόρων διαδικασιών για τον Δήμο αλλά και τους κατοίκους των περιοχών αυτών,

 5.  την ακύρωση απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΦΕΚ 18/Δ/2020) (απόφαση 419/2020), καθώς αυτή έλυνε ένα διαχρονικό πρόβλημα στην περιοχή «Συνάντηση» (μεταξύ Λεωφ. Γράμμου &  Κωνσταντινουπόλεως),

 6.  τη συμμετοχή του Δήμου σε πρόταση ευρωπαϊκού προγράμματος που αφορούσε την προστασία τόπων λατρείας (απόφαση 828/2020), γιατί η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είχε ήδη εκπνεύσει,

 7.  τη διημερίδα-workshop για τη χαρτογράφηση γαστρονομικής κοινότητας του Δήμου (απόφαση 1019/2020), γιατί αποτελούσε μία ακόμη αποσπασματική ενέργεια -εν μέσω πανδημίας μάλιστα- αφού δεν υπάρχει ακόμη ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τον Τουρισμό και

 8.  τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου επί εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (απόφαση 1189/2020), για να μην επιβαρυνθεί ο δήμος, μετά από 7 έτη, με τόκους υπερημερίας.

 Όμως, παρόλο που λάβατε εγκρίσεις για δεκάδες έργα, δράσεις και παρεμβάσεις, ο Δήμος παρακμάζει. Βρίσκεται σε ένα διαρκές τέλμα για τουλάχιστον δέκα χρόνια. Επεμβάσεις κρίσιμης σημασίας για τη φυσιογνωμία και λειτουργία του, είτε μελετήθηκαν και στη συνέχεια αρχειοθετήθηκαν, είτε προχωρούν με βήμα χελώνας και τις περισσότερες φορές αποσπασματικά, είτε δεν μελετήθηκαν καν ακόμη.

 Η ευθύνη για τα παραπάνω, βαρύνει σήμερα αποκλειστικά την Δημοτική Αρχή που διακρίνεται από την παντελή έλλειψη σχεδιασμού και προγραμματισμού σε κάθε τομέα.

 Και για αυτό, η Δημοτική Αρχή που διεκδίκησε με πληθώρα δεσμεύσεων, επέτυχε την ανάληψη της διοίκησης του δήμου, και πλέον από το Σεπτέμβριο του 2019 έχει την ευθύνη της διαχείρισης των κοινών, οφείλει να απολογείται και να μην μεταθέτει τις ευθύνες της σε άλλους. Εσείς διοικείτε και έχετε την πλήρη ευθύνη και για το πώς πολιτεύεστε και για τα λάθη που κάνετε και για τα έργα που δεν κάνετε.

 Ως προς το «πώς πολιτεύεστε», υποχρεούμαστε να αναφερθούμε στα ακόλουθα (με βάση τους πιο πρόσφατους χειρισμούς σας στην χθεσινή Οικονομική Επιτροπή):

 1.    Η πλήρης ανεπάρκεια σχεδιασμού και προγραμματισμού, σας υποχρεώνει να στέλνετε στα μέλη της Οικονομικής επιτροπής τις εισηγήσεις για τα σοβαρά θέματα 10 λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Είναι προφανές, ότι εσπευσμένα οι υπηρεσιακοί παράγοντες εκόντες-άκοντες σύρονται στο να υπογράφουν ότι προκύπτει. Άλλωστε, κανένα από τα θέματα υποδομών που συζητήθηκαν χθες στην Ο.Ε. ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονταν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 που πριν 2 μήνες εγκρίναμε!

 2.    Δεν είναι τυχαίο, ακόμη, ότι στο επιχειρησιακό σχέδιο του δήμου και σχετικά με την τεχνική υπηρεσία καταγράφεται αυτολεξεί το εξής: «Παρεμβατικότητα στην λειτουργία της υπηρεσίας από εξωτερικούς παράγοντες σχετικά με το περιεχόμενο και την ιεράρχηση του αντικειμένου της. (σελίδες 334, 335)».

 3.    Υποβαθμίζετε κάθε θέμα, κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στις διαδικασίες, κάθε υπηρεσιακό παράγοντα.

 4.    Απλώς, για να πετύχετε ένα ευμενές δημοσίευμα, μία θετική αναφορά στα ΜΜΕ, μία προσδοκία στους ανυποψίαστους δημότες, τη στιγμή που δεν γνωρίζετε ούτε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δρόμων και των γηπέδων, ούτε αν είναι αρμοδιότητά σας να προβείτε σε επεμβάσεις επ’ αυτών.

 Αυτή είναι η αλήθεια και τα λόγια που την εκφράζουν πρέπει να είναι απλά.

Ενώ ο νόμος προβλέπει ότι θέματα ιδιαίτερης σοβαρότητας παραπέμπονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, εσείς, τον εφαρμόζετε για τη δική σας επικοινωνιακή και μόνον ωφέλεια, κατά το δοκούν, για να διευκολύνεστε στην επικοινωνιακή σας τακτική, στην οποίαν βεβαίως αριστεύετε. Δυστυχώς για το δήμο, μόνο σ’ αυτήν.