gine melos youtube live

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 25.01.2021

 ΘΕΜΑ 1ο: Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, του Δήμου Ιωαννιτών».

  Οι απόψεις της παράταξής μας, όπως κατατέθηκαν από τον Σπύρο Γκίζα.

  

Sp Gkizas smΚύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,

 Σήμερα καλούμαστε να εγκρίνουμε το Σχέδιο με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» που αφορά την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

 Ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει σχέση με την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των συνδημοτών μας, για το οποίο επιβάλλεται να είμαστε προετοιμασμένοι, αν επιθυμούμε να λογιζόμαστε ως υπεύθυνοι χειριστές των κοινών θεμάτων.

 Εκπληρώνοντας τις τυπικές της υποχρεώσεις, η Δημοτική Αρχή, και ακολουθώντας τα πρότυπα σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προσάρμοσε το συζητούμενο σχέδιο σύμφωνα με το προμνημονευόμενο πρότυπο.

 Δηλαδή, η Δημοτική αρχή συνέταξε το σχέδιο αυτό, για να εκπληρώσει μία τυπική υποχρέωση, και προτείνει μία γραπτή, θεωρητική αποτύπωση των απαιτούμενων ενεργειών για την αντιμετώπιση του θέματος. Η υλοποίησή και εφαρμογή του, ΟΜΩΣ, απαιτεί μεγάλη προπαρασκευαστική προσπάθεια και συντονισμό διαφόρων εμπλεκομένων υπηρεσιών.

 Η Δημοτική αρχή αδυνατεί να ενημερώσει το Δημοτικό συμβούλιο για το αν και σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα ή προγραμματίζει για το άμεσο μέλλον και σε συνεργασία με ποιους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να εξασφαλιστούν (στο στάδιο της πρόληψης και της ετοιμότητας) τα ακόλουθα:

 1. Η κάλυψη των προβλεπόμενων, από το σχέδιο, αναγκών σε προσωπικό, υλικό και μέσα από τις υπηρεσίες του Δήμου.

 2. Η καταγραφή και ο προτεινόμενος τρόπος κάλυψης των ελλείψεων για τα παραπάνω.

 3. Η εκπαίδευση του προσωπικού επί συγκεκριμένων θεμάτων που αναφέρονται στο σχέδιο και ο τρόπος με τον οποίον προβλέπεται να πραγματοποιηθεί.

 4. Η μεθοδολογία με την οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των οργανικών τμημάτων του δήμου σε πρώτη φάση, και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών σε δεύτερη φάση.

 5. Αν υπάρχει και ποιο είναι το ειδικό και συγκεκριμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για τις απαιτούμενες συνεργασίες, προκειμένου η διαλειτουργικότητα των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων και  υπηρεσιών και των οργανικών τμημάτων του δήμου, να υλοποιείται σύμφωνα με τον θεσπισμένο εθνικό κανονισμό και σχέδιο. 

 6.  Αν, πότε και πως προγραμματίστηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω, οι απαιτούμενες προσομοιώσεις δυσμενών καταστάσεων, με την πραγματοποίηση ασκήσεων, με βάση ρεαλιστικά σενάρια, οι συχνές επαναλήψεις των οποίων, θα επιφέρουν την αυτοματοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών. Για τη διαχείριση κρίσεων τα ανωτέρω είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋποθέσεις.

 7.  Αν και με ποια πρωτόκολλα πιστοποίησης ορθής λειτουργίας, έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος αναφορικά με την απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης όμβριων υδάτων, των τάφρων και ρεμάτων αρμοδιότητάς του Δήμου μας.

 8.  Αν και με ποιόν τρόπο συνεργαστήκατε με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς (Πυροσβεστική Υπηρεσία, διεύθυνση πολιτικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ, κλπ.) αν απαιτούνται ή έχουν προγραμματιστεί αντιπλημμυρικά έργα αρμοδιότητάς τους, τα οποία θα συνεισφέρουν στην όσο γίνεται καλύτερη αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων.

 9.  Αν έχουν κοστολογηθεί όλες τις παραπάνω ενέργειες και δράσεις;

 10. Αν, και σε ποιόν λογιστικό κωδικό προβλέφτηκαν και αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του Δήμου οι δαπάνες αυτές.

  Κυρίες και κύριοι,

 Εάν δεν προγραμματιστούν και σχεδιαστούν τα παραπάνω με υπευθυνότητα και πλήρη επίγνωση της σπουδαιότητας του θέματος, τότε το σχέδιο, για το οποίο παρόλα αυτά δίνουμε σύμφωνη γνώμη, θα παραμείνει ένα ανούσιο σύγγραμμα ιδεών και προτάσεων, δηλαδή μία έκθεση ιδεών γενικού περιεχομένου, και εάν έρθει η κακιά ώρα, που απευχόμεθα, θα ψαχνόμαστε για το ποιός πρέπει να κάνει τί και με ποιόν τρόπο και πότε.

 

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 25.01.2021

 ΘΕΜΑ 17ο: «Αποκατάσταση ανενεργού λατομείου στη θέση Κασταλάτα Κοινότητας Πεδινής, μέσω εκμίσθωσης».

  Οι απόψεις της παράταξής μας

  

210127 tatiana argurisΠάγια θέση της παράταξής μας, αποτελεί ότι η αποκατάσταση και η απόδοση στις τοπικές κοινωνίες και των 8 ανενεργών λατομείων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας. Αυτό, καταρχήν, εκθέσαμε και εγγράφως στις 09.11.2020, ανταποκρινόμενοι σε σχετική επιστολή του Δημάρχου.

 Επιπροσθέτως, επισημάναμε και τα ακόλουθα:

 1. Η αποκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το νόμο και με βάση ειδικές μελέτες. Το 2011 εκπονήθηκε μελέτη, συγχρηματοδοτούμενη από το ΠΕΠ Ηπείρου, και από την οποία προέκυψε ότι τα λατομεία Πεδινής, Μαρμάρων και Μάζιας πρέπει να τύχουν απόλυτης προτεραιότητας στη διαδικασία της αποκατάστασης. Ωστόσο, η δημοτική αρχή δεν προέβη σε μελέτη για να προτεραιοποιήσει ποιό από αυτά επιφέρει μεγαλύτερη επιβάρυνση και σε ποιό από αυτά πρέπει, τελικά, να γίνουν άμεσα οι όποις επεμβάσεις. Απλά επελέξε αυτό της Πεδινής.

 2. Είναι δεδομένο, ακόμη, ότι τόσο τα προϊόντα εκσκαφής, όσο και το Compost τύπου Α είναι αποδεκτά για την πλήρωση λατομικών χώρων.

 3. Ο αντιδήμαρχος, μας ενημέρωσε ότι διεξήχθησαν συζητήσεις και ενημερωτικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και το αναγνωρίζουμε, παρόλο που δεν επιβεβαιώνεται από την τοπική κοινωνία.

 4. Ακόμη, η παράταξή μας στο έγγραφό της ανάφερε ότι η μερική ή η ολική αποκατάσταση λατομείου πρέπει να έχει ως κύριο τελικό στόχο τη δημιουργία χώρων κοινωφελών χρήσεων (αθλοπαιδιών, αναψυχής, κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Και το θέμα αυτό παραμένει αναπάντητο.

Η παράταξή μας, έχοντας υπ’ όψιν τα προαναφερόμενα, και με δεδομένο το γεγονός ότι: «Η έκταση της περιοχής μελέτης είναι μικρή για οποιαδήποτε περαιτέρω δημιουργία χώρων αναψυχής ή δραστηριοτήτων», όπως ρητά αναφέρεται στη μελέτη αποκατάστασης, με αποτέλεσμα να μην είναι ανταποδοτικός, για την τοπική κοινωνία, ο χαρακτήρας της επέμβασης, καταψηφίζει το θέμα.

 

 

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 25.01.2021

                 ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Παραχώρηση έκτασης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την μετεγκατάσταση του καταστήματος κράτησης Ιωαννίνων».

  Οι θέσεις της παράταξής μας

 

kalogianni1.    Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η πόλη ωφελείται από τη μετεγκατάσταση των φυλακών.

 2.    Ακόμη κανείς δεν πρέπει να παραβλέψει ότι επί του θέματος η τοπική κοινωνία, με ωριμότητα, από το 2009, έχει δώσει σύμφωνη γνώμη για την μετεγκατάσταση στην Κόντσικα. Η σύμφωνη γνώμη αυτή διατηρείται ενεργή και πρέπει να τονιστεί η σχετική δραστηριότητα του πρώην αντιδημάρχου και νυν προέδρου της τοπικής κοινότητας Γιώργου Καραγιάννη.

 3.    Όμως ο Δήμος μας δίνοντας, σήμερα, τη θετική του γνώμη για την παραχώρηση της έκτασης αυτής, πρέπει να γίνει ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ του οικοπέδου που βρίσκονται σήμερα οι φυλακές, στο Σταυράκι, ταυτόχρονα και νομικά εδραία και βάσιμα. Όχι, με πολιτικές δηλώσεις και «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε» και ανεξαρτήτως αν δεν μερίμνησε, μέχρι σήμερα, να προσδιορίσει τι θα το κάνει.

 4.    Το οικόπεδο στο Σταυράκι, βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως, στο ΟΤ579, και έχει εμβαδό 8.564,64m2, σε κατάλληλη θέση για πολλές χρήσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δήμου. Ενδεχομένως –αν προκύψει από τις αναγκαίες μελέτες- να γίνει η χωροθέτηση του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Ιωαννιτών, όπως αναφέραμε σε σχετικό δελτίο τύπου της παράταξής μας, στις 10.07.2020 ή να ανεγερθούν κτίρια φοιτητικών κατοικιών, όπως αναφέραμε στον προγραμματικό μας λόγο ή να αξιοποιηθεί για άλλον λόγο, με κάποια πιο ελκυστική πρόταση.

 5.    Ο Δήμος, όμως, σύρεται πίσω από τις εξελίξεις και τις επιλογές άλλων. Δεν ορίζει αυτός το μέλλον του και τις προοπτικές του. Δεν οδηγεί τις εξελίξεις. Σε πάρα πολλά θέματα. Αντιδρά μαλθακά, χωρίς πυγμή, χωρίς σθένος, χωρίς θέση. Σήμερα πρέπει να αποδείξεις ότι μπορείς να διαχειριστείς τις προκλήσεις και όχι να χειρίζεσαι κατά το δοκούν τη σφραγίδα του δήμου.

 Όχι, να ζητάς κάτι, γιατί το δικαιούσαι με βάση την ιστορία και την παράδοση που κληρονόμησες.

 Αλλά με την ιστορία που θέλεις να δημιουργήσεις και να παραδώσεις εσύ στις επόμενες γενιές.

  Με αυτές τις σκέψεις, απευθυνόμενη προς εσάς κύριε Δήμαρχε, σας καλούμε εσάς αλλά και όλους τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους, να ψηφίσουμε όπως ακολούθως:

 ·      Δίνουμε θετική ψήφο για τα σημεία α) και β) της εισήγησης του Δημάρχου για την παραχώρηση της έκτασης στην Κόντσικα για τη μετεγκατάσταση των φυλακών και

 ·      Όσον αφορά το σημείο γ) να συμπληρωθεί ότι: «πριν την οριστική υπογραφή κάθε σχετικού μνημονίου, συμφωνίας, υποσχετικής, συμβολαίου, κτλ, να ζητηθεί η συγκατάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να διασφαλιστούν:

 - ανταποδοτικά ωφέλη για την τοπική κοινωνία και

- η δωρεάν παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα του οικοπέδου στο Σταυράκι, στο οποίο βρίσκονται σήμερα οι φυλακές, από το υπουργείο Οικονομικών προς τον Δήμο Ιωαννιτών.