gine melos youtube live

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 25.01.2021

 ΘΕΜΑ 1ο: Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, του Δήμου Ιωαννιτών».

  Οι απόψεις της παράταξής μας, όπως κατατέθηκαν από τον Σπύρο Γκίζα.

  

Sp Gkizas smΚύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,

 Σήμερα καλούμαστε να εγκρίνουμε το Σχέδιο με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» που αφορά την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

 Ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει σχέση με την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των συνδημοτών μας, για το οποίο επιβάλλεται να είμαστε προετοιμασμένοι, αν επιθυμούμε να λογιζόμαστε ως υπεύθυνοι χειριστές των κοινών θεμάτων.

 Εκπληρώνοντας τις τυπικές της υποχρεώσεις, η Δημοτική Αρχή, και ακολουθώντας τα πρότυπα σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προσάρμοσε το συζητούμενο σχέδιο σύμφωνα με το προμνημονευόμενο πρότυπο.

 Δηλαδή, η Δημοτική αρχή συνέταξε το σχέδιο αυτό, για να εκπληρώσει μία τυπική υποχρέωση, και προτείνει μία γραπτή, θεωρητική αποτύπωση των απαιτούμενων ενεργειών για την αντιμετώπιση του θέματος. Η υλοποίησή και εφαρμογή του, ΟΜΩΣ, απαιτεί μεγάλη προπαρασκευαστική προσπάθεια και συντονισμό διαφόρων εμπλεκομένων υπηρεσιών.

 Η Δημοτική αρχή αδυνατεί να ενημερώσει το Δημοτικό συμβούλιο για το αν και σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα ή προγραμματίζει για το άμεσο μέλλον και σε συνεργασία με ποιους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να εξασφαλιστούν (στο στάδιο της πρόληψης και της ετοιμότητας) τα ακόλουθα:

 1. Η κάλυψη των προβλεπόμενων, από το σχέδιο, αναγκών σε προσωπικό, υλικό και μέσα από τις υπηρεσίες του Δήμου.

 2. Η καταγραφή και ο προτεινόμενος τρόπος κάλυψης των ελλείψεων για τα παραπάνω.

 3. Η εκπαίδευση του προσωπικού επί συγκεκριμένων θεμάτων που αναφέρονται στο σχέδιο και ο τρόπος με τον οποίον προβλέπεται να πραγματοποιηθεί.

 4. Η μεθοδολογία με την οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των οργανικών τμημάτων του δήμου σε πρώτη φάση, και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών σε δεύτερη φάση.

 5. Αν υπάρχει και ποιο είναι το ειδικό και συγκεκριμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για τις απαιτούμενες συνεργασίες, προκειμένου η διαλειτουργικότητα των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων και  υπηρεσιών και των οργανικών τμημάτων του δήμου, να υλοποιείται σύμφωνα με τον θεσπισμένο εθνικό κανονισμό και σχέδιο. 

 6.  Αν, πότε και πως προγραμματίστηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω, οι απαιτούμενες προσομοιώσεις δυσμενών καταστάσεων, με την πραγματοποίηση ασκήσεων, με βάση ρεαλιστικά σενάρια, οι συχνές επαναλήψεις των οποίων, θα επιφέρουν την αυτοματοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών. Για τη διαχείριση κρίσεων τα ανωτέρω είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋποθέσεις.

 7.  Αν και με ποια πρωτόκολλα πιστοποίησης ορθής λειτουργίας, έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος αναφορικά με την απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης όμβριων υδάτων, των τάφρων και ρεμάτων αρμοδιότητάς του Δήμου μας.

 8.  Αν και με ποιόν τρόπο συνεργαστήκατε με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς (Πυροσβεστική Υπηρεσία, διεύθυνση πολιτικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ, κλπ.) αν απαιτούνται ή έχουν προγραμματιστεί αντιπλημμυρικά έργα αρμοδιότητάς τους, τα οποία θα συνεισφέρουν στην όσο γίνεται καλύτερη αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων.

 9.  Αν έχουν κοστολογηθεί όλες τις παραπάνω ενέργειες και δράσεις;

 10. Αν, και σε ποιόν λογιστικό κωδικό προβλέφτηκαν και αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του Δήμου οι δαπάνες αυτές.

  Κυρίες και κύριοι,

 Εάν δεν προγραμματιστούν και σχεδιαστούν τα παραπάνω με υπευθυνότητα και πλήρη επίγνωση της σπουδαιότητας του θέματος, τότε το σχέδιο, για το οποίο παρόλα αυτά δίνουμε σύμφωνη γνώμη, θα παραμείνει ένα ανούσιο σύγγραμμα ιδεών και προτάσεων, δηλαδή μία έκθεση ιδεών γενικού περιεχομένου, και εάν έρθει η κακιά ώρα, που απευχόμεθα, θα ψαχνόμαστε για το ποιός πρέπει να κάνει τί και με ποιόν τρόπο και πότε.