gine melos youtube live

kalogianniH Δημοτική Αρχή, 50 λεπτά της ώρας πριν την εκκίνηση της σημερινής συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής, έκρινε σκόπιμο να εισάγει προς συζήτηση και ψήφιση τρία ακόμη θέματα. Ένα, από αυτά ήταν και το θέμα με τίτλο: Έγκριση όρων δημοπράτησης, τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης  για την διενέργεια του Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβούλου για την αδειοδότηση υδατοδρομίου Λίμνης Ιωαννίνων».

Για το θέμα αυτό ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Στις 12.02.2020, δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4663, που ορίζει τις σχετικές με τις αδειοδοτήσεις των υδατοδρομίων, διαδικασίες.
  2. Στις 17.02.2020 καταχωρήθηκε το πρωτογενές αίτημα, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για το διαγωνισμό.
  3. Στις 19.02.2020 υποβλήθηκε το τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη.
  4. Στις 19.02.2020, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα:  Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της γενικής υπηρεσίας: «Υπηρεσίες παροχής Συμβούλου για την αδειοδότηση ίδρυσης του υδατοδρομίου λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων», μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, αντί της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών.
  5. Στις 20.02.2020 ο Δήμαρχος αποφάσισε την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για το θέμα: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης για: Υπηρεσίες Συμβούλου για την αδειοδότηση υδατοδρομίου Λίμνης Ιωαννίνων.
  6. Στις 26.02.2020 ο Δήμαρχος έλαβε απόφαση με θέμα Έγκριση διενέργειας της δαπάνης για την γενική υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για την αδειοδότηση υδατοδρομίου Λίμνης Ιωαννίνων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών.
Οικονομική Επιτροπή 8.4.2020 - Θέμα: "ΕΗΔ ανάθεσης μελέτης υδατοδρομίου"

kalogianni dimotiko 4Τ. Καλογιάννη:

Κάθε κρίση, ιδιαίτερα τέτοιας κλίμακας -όπως η τρέχουσα πανδημία- καλεί την πολιτική να αποκαταστήσει το κύρος της στη συνείδηση των πολιτών και να λάβει κρίσιμα μέτρα, στο σωστό χρόνο, για την ανακούφιση της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας και της αγοράς.

Η παράταξή μας ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023 κατέθεσε προτάσεις και μέτρα που ξεπερνούν τις γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, ενώ η Δημοτική Αρχή αρκέστηκε στην, κατά γράμμα, υιοθέτησή τους.

Οι προτάσεις μας υπηρετούν την πολιτική πρακτική με κοινωνικό πρόσημο και δεν εξυπηρετούν την πολιτική επικοινωνία και το επιτηδευμένο φαίνεσθαι.

 

Οικονομική επιτροπή 08.04.2020.

Θέματα 01-06: Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων λόγω πανδημίας (COVID-19).

Εισηγητής: Βασίλης Κοσμάς

Κύριοι Συνάδελφοι,

Οικονομική Επιτροπή 08.04.2020 - Κατάθεση προτάσεων για ανακούφιση από τις επιπτώσεις του COVID_19

Ιωάννινα, 31.03.2020

Χωρίς αιτιολόγηση και τεκμηρίωση η προσφυγή του Δήμου κατά του  Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, για την απόφαση σχετικά με την Τιμολογιακή Πολιτική

Οικονομική επιτροπή 31.03.2020.

Θέμα 09: Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Κάντζιου Ιωάννη, σχετικά με την άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής νομιμότητας του άρθρου 227 Ν. 3852/2010 ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας κατά της υπ΄αριθμ. 1/2020 (πρακτικά  2ης/03-03-2020) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου με ΘΕΜΑ «Ψήφιση τιμολογιακής πολιτικής Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020».

Οικονομική Επιτροπή - (31.3.2020) - Θέμα 09 - Ασκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής νομιμότητας του...

Τατιάνα Καλογιάννη: «Η ανταπόκριση, με την οποία αντιμετωπίζει τα κρίσιμα θέματα η Δημοτική Αρχή, συνεχίζει να είναι βραδεία. Με μόνο αποτέλεσμα να χάνεται κρίσιμος χρόνος για την κοινωνία, τους επιχειρηματίες και την αγορά".

Η παράταξη μας ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023, ζήτησε στις 27-03-2020, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να θέσει σε άμεση προτεραιότητα τη συζήτηση του θέματος «ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ», που προτάθηκε από σύσσωμη την αντιπολίτευση, αφού πρέπει να εναρμονιστεί και ο Δήμος μας με τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και τις υπόλοιπες σχετικές νομοθετικές πράξεις, από τις οποίες προκύπτουν οι υποχρεώσεις κάθε Δήμου για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Επιπροσθέτως, η συνεδρίαση αυτή ήταν αναγκαία και για την συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαχείριση του ποσού των 100.000€, που προήλθε από την έκτακτη κατανομή, του Υπουργείου Εσωτερικών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, και την οποία αποδέχθηκε ο Δήμος μας στις 18.03.2020.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 30.3.2020